POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI ZUPA

obowiązuje od dnia 2 stycznia 2020 roku

 

Zobowiązujemy się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności i plików cookies, która:

 • określa rodzaje danych osobowych, które przetwarzamy,
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy Twoje Dane osobowe,
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami,
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje Dane osobowe.

Ta polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

 • jesteś beneficjentem lub przedstawicielem beneficjenta działań realizowanych przez Fundację,
 • jesteś darczyńcą, partnerem, bądź osobą związaną z jednym z partnerów Fundacji lub placówek współpracujących z Fundacją,
 • jesteś wolontariuszem Fundacji,
 • korzystasz ze stron internetowych Fundacji,
 • korzystasz ze stron/profili Fundacji zamieszczonych na portalach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram),
 • korzystasz z umieszczonych na stronach internetowych Fundacji formularzy kontaktowych lub kontaktujesz się z Fundacją drogą pocztową lub za pomocą wiadomości e-mail (lub jeżeli my kontaktujemy się z Tobą w ten sposób).

Dodatkowo strona internetowa Fundacji może zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które posiadają swoje własne polityki prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności tam zamieszczonymi, gdyż nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych organizacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

1. DEFINICJE

 1. Poniższe pojęcia oznaczone w treści niniejszego dokumenty wielką literą mają następujące znaczenie:
   1. „Administrator”, „Fundacja” lub „my” – Fundacja ZUPA z siedzibą w Krakowie, ul. Celna 5, 30-507 Kraków; KRS: 0000747100, REGON: 381200896, NIP: 6772437579;
   2. „Dane osobowe”– informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość,
    w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii;
   3. „Polityka” lub „Polityka prywatności”– niniejszy dokument;
   4. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),
   5. „użytkownik” – osoba fizyczna, korzystająca ze stron internetowych Fundacji oraz udostępnionych na nich funkcjonalności (np. zamieszczonych na nich formularzy i innych elementów).

2. OZNACZENIE ADMINISTRATORA. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM.

  1. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja ZUPA z siedzibą w Krakowie, ul. Celna 5, 30-507 Kraków; KRS: 0000747100, REGON: 381200896, NIP: 6772437579;
  2. Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach, związanych z przetwarzaniem Danych osobowych, możliwy jest:
   1. za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), pod adresem: kontakt@zupanaplantach.pl,
   2. telefonicznie, pod numerem: +48 507 629 352
   3. pisemnie, pod adresem: Fundacja Zupa, ul. Celna 5, 30-507 Kraków

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE

  1. Administrator przetwarza Dane osobowe w następujących celach:
   1. w celu realizacji działań statutowych Fundacji, w szczególności prowadzenia inicjatyw Fundacji oraz działań fundraisingowych i administracyjnych Fundacji.
   2. w celu przyjmowania i księgowania przekazywanych Fundacji darowizn,
   3. w celu przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia współpracy z wolontariuszami, współpracującymi z Fundacją,
   4. w celu zapewnienia użytkownikom możliwości korzystania ze stron internetowych Fundacji,
   5. w celu zapewnienia możliwości korzystania z formularzy kontaktowych, zamieszczonych na stronach internetowych Fundacji, a także w celu prowadzenia kontaktu z Fundacją w inny sposób (e-mail, poczta tradycyjna).
  2. REALIZACJA DZIAŁAŃ STATUTOWYCH FUNDACJI
    1. W ramach prowadzenia działalności statutowej Fundacji, w szczególności w toku realizowania poszczególnych projektów Fundacji, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
     1. Inicjatywa Zupa Na Plantach, Magazyn Ciepła:
      1. wolontariusze zaangażowani w przygotowanie spotkań z osobami doświadczającymi bezdomności, w tym zaangażowani w gotowanie zupy oraz organizację i działanie Magazynu Ciepła (wydającego osobom doświadczającym bezdomności i ubogim odzież, obuwie i artykuły higieniczne), robiący potrzebne zakupy – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, numer rachunku bankowego, inne dane zawarte w bankowej dokumentacji przelewu;
      2. osoby doświadczające bezdomności i osoby ubogie korzystające z Magazynu Ciepła – imię i nazwisko, numer telefonu, wzrost, rozmiar obuwia, rozmiar odzieży.
     2. Działania streetworkingowe: wolontariusze pracujący z osobami
      w kryzysie bezdomności w terenie, w pustostanach i w miejscach ich pobytów – imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania,
      e-mail, numer telefonu, data urodzenia.
     3. Inne projekty lub działania, realizowane przez Fundację w ramach jej działalności statutowej – dane osobowe, wskazane w odpowiednich umowach, materiałach informacyjnych, regulaminach lub formularzach.
  3. Administrator przetwarza powyższe Dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
      1. w celu prowadzenia kontaktu w sprawach administracyjnych, w celu wsparcia inicjatyw prowadzonych przez wolontariuszy, w celu prowadzenia bieżącego kontaktu w związku z realizacją poszczególnych działań Fundacji, w celu umożliwienia korzystania przez osoby doświadczające bezdomności i ubogie
       z Magazynu Ciepła– podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),lub prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na konieczności koordynacji współpracy i realizacji danych działań, lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); okres przechowywania danych: czas niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do momentu uwzględnienia wniesionego sprzeciwu;
      2. w celu prowadzenia kontaktu z osobami fizycznymi lub reprezentantami podmiotów, niebędących osobami fizycznymi, będącymi partnerami
       w prowadzonych działaniach statutowych Fundacji – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); okres przechowywania danych: okres niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy, jednak nie dłużej niż do momentu uwzględnienia wniesionego sprzeciwu.
      3. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów ustaw podatkowych – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); okres przechowywania danych: okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, określony
       w odpowiednich przepisach prawa;
      4. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw; okres przechowywania danych: okres niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do momentu upływu terminów przedawnienia (terminy określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, przy czym zgodnie
       z Kodeksem cywilnym jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata).
  4. PRZYJMOWANIE I KSIĘGOWANIE DAROWIZN
       1. W przypadku dokonania darowizny na rzecz Fundacji, przekazanej przelewem na rachunek bankowy Fundacji, Administrator przetwarza następujące Dane osobowe:
        1. imię i nazwisko,
        2. adres,
        3. numer rachunku bankowego,
        4. inne dane, zawarte w bankowej dokumentacji przelewu.
       2. W przypadku dokonywania darowizny na rzecz Fundacji, przekazywanej poprzez system szybkich płatności internetowych z przekierowaniem na rachunek bankowy Fundacji, Administrator przetwarza następujące Dane osobowe:
        1. imię i nazwisko,
        2. adres,
        3. adres mailowy,
        4. inne dane, zawarte w bankowej dokumentacji przelewu.
       3. W przypadku dokonania darowizny na rzecz Fundacji w gotówce kwoty, odpowiadającej co najmniej równowartości 10.000,00 euro, Administrator przetwarza następujące Dane osobowe:
        1. imię i nazwisko,
        2. obywatelstwo,
        3. numer PESEL,
        4. seria i numer dokumentu tożsamości,
        5. adres zamieszkania,
        6. inne dane, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
       4. Podanie powyższych Danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie niezbędne
        w celu dokonania na rzecz Fundacji darowizn w opisany wyżej sposób.
       5. Administrator przetwarza powyższe Dane osobowe w następujących celach i w oparciu
        o następujące podstawy prawne:

        1. w celu przyjęcia i zaksięgowania dokonanej darowizny – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), okres przechowywania danych: okres niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy, jednak nie dłużej niż do momentu uwzględnienia wniesionego sprzeciwu;
        2. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów ustaw podatkowych oraz przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); okres przechowywania danych: okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, określony w odpowiednich przepisach prawa;
        3. w celu prowadzenia działań fundraisingowych, komunikacji i budowania współpracy z darczyńcami, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych podczas przekazywania darowizny, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody przez darczyńców na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
        4. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw; okres przechowywania danych: okres niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do momentu upływu terminów przedawnienia .
  5. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ I WSPÓŁPRACA Z WOLONTARIUSZAMI
         1. W przypadku zgłoszenia chęci zostania wolontariuszem Fundacji oraz w toku procesu weryfikacji wolontariuszy oraz współpracy miedzy wolontariuszami a Fundacją, Administrator przetwarza następujące Dane osobowe wolontariuszy (i kandydatów na wolontariuszy):
          1. imię i nazwisko,
          2. adres zamieszkania,
          3. adres e-mail,
          4. numer telefonu,
          5. data urodzenia.
         2. Podanie powyższych Danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie niezbędne
          w celu umożliwienia kontaktu z wolontariuszem, weryfikacji jego tożsamości i przyjęcia go
          w poczet wolontariuszy Fundacji, a także w celu umożliwienia współpracy danego wolontariusza z Fundacją.
         3. Administrator przetwarza powyższe Dane osobowe w następujących celach i w oparciu
          o następujące podstawy prawne:

          1. w celu prowadzenia kontaktu z wolontariuszem, także w celu weryfikacji wolontariuszy lub osób zgłaszających chęć zostania wolontariuszem Fundacji – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na konieczności prowadzenia kontaktu z wolontariuszami w celu weryfikacji ich zgłoszeń oraz koordynacji współpracy z nimi; okres przechowywania danych: czas niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do momentu uwzględnienia wniesionego sprzeciwu;
          2. w celu zawarcia i wykonania umowy, na podstawie której wolontariusz wspiera Fundację (umowa wolontariacka) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); okres przechowywania danych: okres niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy, jednak nie dłużej niż do momentu uwzględnienia wniesionego sprzeciwu;
          3. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw; okres przechowywania danych: okres niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do momentu upływu terminów przedawnienia.
  6. KORZYSTANIE ZE STRON INTERNETOWYCH FUNDACJI
           1. Podczas korzystania ze stron internetowych Fundacji oraz stron/profili Fundacji zamieszczonych na portalach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram), w tym przeglądania, Administrator przetwarza następujące Dane osobowe użytkowników:
            1. adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy usług internetowych,
            2. nazwa domeny,
            3. rodzaj przeglądarki,
            4. czas dostępu,
            5. typ systemu operacyjnego,
            6. dane o aktywności użytkownika na stronach internetowych Fundacji, rejestrowane w logach systemowych (programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego obsługującego strony internetowe Fundacji),
            7. inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii.
           2. Podczas korzystania ze stron internetowych Fundacji, Administrator może zbierać i przetwarzać dodatkowe dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach,
            w które wchodzi użytkownik lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej.
           3. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie niezbędne w celu umożliwienia prawidłowego korzystania z pełnej funkcjonalności stron internetowych Fundacji, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości prawidłowego korzystania z tych stron internetowych i funkcjonalności.
           4. Administrator przetwarza powyższe Dane osobowe w następujących celach i w oparciu
            o następujące podstawy prawne:

            1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na stronach internetowych Fundacji oraz zapewnienia możliwości korzystania z tych stron – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);okres przechowywania danych: okres niezbędny do zawarcia
             i wykonywania umowy;
            2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także badania ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; okres przechowywania danych: okres niezbędny do przeprowadzenia analiz aktywności użytkowników, a także badania ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, jednak nie dłużej niż do momentu uwzględnienia wniesionego przez użytkownika sprzeciwu;
            3. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw; okres przechowywania danych: okres niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do momentu upływu terminów przedawnienia.
  7. KORZYSTANIE Z FORMULARZY KONTAKTOWYCH, ZAMIESZCZONYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH FUNDACJI. KONTAKT Z FUNDACJĄ ZA POMOCĄ INNYCH METOD (E-MAIL, KORESPONDENCJA TRADYCYJNA)
             1. W przypadku skorzystania z usługi formularzy kontaktowych, zamieszczonych na stronie internetowej Fundacji, Administrator przetwarza następujące Dane osobowe użytkowników:
              1. imię i nazwisko,
              2. adres e-mail,
              3. numer telefonu,
              4. inne Dane osobowe, zawarte w treści korespondencji.
             2. W celu ułatwienia obsługi procesu korzystania z formularzy kontaktowych, użytkownik może podać dodatkowe Dane osobowe, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie, przy czym zakres tych danych dodatkowych jest wyraźnie oznaczony.
             3. Podanie w formularzach kontaktowych Danych osobowych, oznaczonych jako obowiązkowe, jest dobrowolne, ale jest jednocześnie niezbędne w celu umożliwienia obsługi tych formularzy oraz możliwości zapewnienia kontaktu z Administratorem, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości korzystania z formularzy kontaktowych
              i prowadzenia kontaktu tą drogą.
             4. Administrator przetwarza powyższe Dane osobowe w następujących celach i w oparciu
              o następujące podstawy prawne:

              1. w celu prowadzenia kontaktu z użytkownikiem – podstawa prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika, wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a następnie prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze korespondencji oraz archiwizacja korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); okres przechowywania danych: okres niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do momentu uwzględnienia wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu;
              2. w celu identyfikacji użytkownika oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
               w zakresie obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz,
               a także obsługi dalszego kontaktu z użytkownikiem– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w przypadku danych dodatkowych, podstawą prawną jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO); okres przechowywania danych: okres niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy, a w przypadku danych dobrowolnie podanych – okres do cofnięcia zgody;
              3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych w celu doskonalenia procesu obsługi tych formularzy oraz w celu podnoszenia jakości usług, świadczonych w ramach Fundacji; okres przechowywania danych: okres niezbędny do prowadzenia statystyk zapytań zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych w celu doskonalenia procesu obsługi tych formularzy oraz w celu podnoszenia jakości usług, świadczonych w ramach Fundacji, jednak nie dłużej niż do momentu uwzględnienia wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu;
              4. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw; okres przechowywania danych: okres niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do momentu upływu terminów przedawnienia.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Możemy przekazywać Twoje Dane osobowe również innym podmiotom, z którymi Fundacja współpracuje w ramach prowadzonej działalności. Są to w szczególności:
   1. podmioty, będące dostawcami usług, z których korzysta Fundacja w ramach prowadzenia działalności, są to w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, informatyczne (w tym udostępnianie serwerów i hosting, utrzymanie strony internetowej
    i oprogramowania do obsługi generatora wniosków; badania zachowań i preferencji użytkowników, korzystających stron internetowych Fundacji), usługi pocztowe i kurierskie.
  2. Podmioty, którym Administrator przekazuje Dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych
   i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).Podmioty te, o ile przetwarzają Twoje Dane osobowe na nasze zlecenie, działają na podstawie zawartych z nami umów i porozumień i na równi z Fundacją są zobowiązane do ochrony Twoich danych osobowych.
  3. Ponadto w przypadku skierowania do Administratora stosownego żądania, Administrator udostępnia Dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

5. AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

  1. Nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych i wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

6. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, w tym przepisów RODO,
w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich Danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. Prawo do cofnięcia zgody:
   1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody udzielonej Administratorowi, masz prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
   2. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie
    z prawem przed jej cofnięciem.
   3. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalszą współpracę z Fundacją lub korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie przetwarzając Dane osobowe.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
    1. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności stron internetowych Fundacji.
    2. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania Danych osobowych, Twoje Dane osobowe zostaną usunięte (te dane, wobec przetwarzania których wniesiony został sprzeciw).
 3. Prawo do usunięcia danych:
   1. Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Danych osobowych.
   2. Masz prawo żądania usunięcia Danych osobowych, jeżeli:
    1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
     w których były przetwarzane;
    2. została wycofana określona zgoda, w zakresie w jakim Dane osobowe były przetwarzane w oparciu o tę zgodę;
    3. wniesiony został sprzeciw wobec wykorzystywania Danych osobowych w celach marketingowych;
    4. Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
    5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
    6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
   3. Pomimo żądania usunięcia Danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne Dane osobowe w zakresie,
    w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności Danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  1. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych
   w następujących przypadkach:

   1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich Danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych;
   2. gdy przetwarzanie Danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
   3. gdy Dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. gdy wniesiony został przez Ciebie sprzeciw wobec wykorzystania Twoich Danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw
    i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając Twoje Dane osobowe.
 5. Prawo dostępu do danych.
  1. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych
   w następujących przypadkach:

   1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich Danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych;
   2. gdy przetwarzanie Danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
   3. gdy Dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. gdy wniesiony został przez Ciebie sprzeciw wobec wykorzystania Twoich Danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw
    i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając Twoje Dane osobowe.
 6. Prawo dostępu do danych.
   1. Masz prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza Dane osobowe,
    a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

    1. uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych;
    2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich Danych osobowych albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
    3. uzyskać kopię swoich Danych osobowych.
 7. Prawo do sprostowania danych.
   1. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie Danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 8. Prawo do przenoszenia danych.
   1. Masz prawo otrzymać swoje Dane osobowe, które zostały przez Ciebie dostarczone Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora Danych osobowych. Masz również prawo żądać, by Dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle Twoje Dane osobowe
    w postaci pliku w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora Danych osobowych.
 9. Jeżeli wystąpisz do Administratora z żądaniem, wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 10. W każdym czasie możesz zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana Twoich Danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
 11. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia Twoich praw do ochrony Danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy obowiązujących przepisów (w tym RODO). Dane kontaktowe organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; strona internetowa: https://uodo.gov.pl/

7. COOKIES

  1. W związku funkcjonowaniem stron internetowych Fundacji, automatycznie przetwarzane są informacje zawarte w tzw. plikach cookies. Pliki te stanowią dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w pamięci urządzenia końcowego danego użytkownika strony (np. w pamięci komputera lub smartfonu, z którego korzystasz) i służą szeregowi celów, związanych z działaniem stron internetowych Fundacji.
  2. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator lub osoby trzecie, w tym podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.
  3. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu zapewnienia optymalizacji
   i sprawnego działania stron internetowych Fundacji. Pliki te wykorzystywane są również w celu zapamiętania Twoich preferencji i ułatwienia korzystania ze stron internetowych Fundacji przy ponownym z nich skorzystaniu, a także w celu dokonywania analiz i prowadzenia statystyk odwiedzin stron internetowych Fundacji, w tym przy wykorzystaniu narzędzia Google Analytics.
  4. Na stronach internetowych Fundacji stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia danej strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  5. Podczas korzystania przez użytkownika ze stron internetowych Fundacji w ramach plików cookies mogą być automatycznie zbierane są dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje o tym, z jakich części strony lub innym stron internetowych użytkownik korzystał w przeszłości, czas dostępu do serwera i inne podobne.
  6. Pliki cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych ani nie ingerują
   w integralność systemu bądź danych użytkownika.
  7. W ramach funkcjonowania stron internetowych Fundacji, Administrator oraz jego partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera. Narzędzia, o których mowa w powyżej to:
   1. Google Analytics: pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez podmioty
    z grupy Alphabet Inc. (dalej jako „Google”) w celu analizy sposobu korzystania ze stron internetowych przez ich użytkowników (w tym przypadku korzystania ze stron internetowych Fundacji), do tworzenia statystyk i raportów dotyczących użytkowania tych stron. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji danego użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje
    o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
  8. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora lub podmioty trzecie wyrażasz za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez Ciebie telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. W każdej chwili możesz zrezygnować z cookies lub usunąć je, wybierając odpowiednie ustawienia w używanym przez siebie oprogramowaniu (przeglądarce internetowej). Pod następującymi linkami znajdują się informacje na temat sposobów usunięcia cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych:
    1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
    2. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
    3. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
    4. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
    5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
    6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
  9. Możesz również sprzeciwić się przesyłaniu informacji zebranych z użyciem plików cookies do Google w ramach narzędzia Google Analytics, o którym mowa wyżej, poprzez pobranie odpowiedniej wtyczki, znajdującej się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

8. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

  1. Administrator może zmieniać lub uzupełniać niniejszą Politykę prywatności. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Administrator będzie informował swoich stronach internetowych
   (w szczególności na stronie https://www.zupanaplantach.pl). W razie istotnych zmian, Administrator może wysłać dodatkowe powiadomienie mailowe na podany przez Ciebie adres e-mail.