Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Fundatorów nr 1/2018 z dnia 23 sierpnia  2018 r.

 

STATUT FUNDACJI ZUPA

 

Postanowienia ogólne

 •     1

Fundacja pod nazwą Fundacja ZUPA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

 1. Urszulę Żyłkę

zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w dniu 22.08.2018 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

 • 2

Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

 

 • 3

Fundacja posiada osobowość prawną od chwili jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 • 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

 

 • 5
 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały w kraju lub za granicą.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

 • 6

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

 • 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

 • 8
 1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

Majątek Fundacji

 • 9
 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.

 

 • 10

Dochodami Fundacji są:

1)        darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i inne nieodpłatne przysporzenia,

2)        dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

3)        dochody z majątku Fundacji, w tym z oddanych do odpłatnego korzystania rzeczy i praw majątkowych,

4)        dochody z papierów wartościowych, w tym z obligacji i akcji, z udziałów w spółkach prawa handlowego, z jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz z certyfikatów inwestycyjnych, w tym również z ich odpłatnego zbycia,

5)        odsetki bankowe,

6)        dochody ze sprzedaży składników majątku Fundacji,

7)        dochody z działalności gospodarczej Fundacji.

 

 • 11
 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 

 • 12

Zabrania się:

1)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)      przekazywania majątku Fundacji na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)      wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4)      zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,

w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Cele i zasady działania Fundacji

 • 13

Celem Fundacji jest:

1)        pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2)        wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3)        udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;

4)        działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

5)        działalność charytatywna;

6)        działalność na rzecz integracji cudzoziemców;

7)        ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);

8)        działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

9)        promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

10)    działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11)    działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

12)    nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

13)    działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;

14)    kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

15)    ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

16)    pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

17)    działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

18)    przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

19)    rewitalizacja.

 

 • 14

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. a) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej w każdej dopuszczalnej prawnie formie na rzecz osób wykluczonych, w tym w szczególności bezdomnych, niepełnosprawnych, chorych psychicznie, uzależnionych, długotrwale bezrobotnych, opuszczających zakłady karne i poprawcze, kobiet samotnie wychowujących dzieci, ofiar patologii życia rodzinnego, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, starszych, samotnych, dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych oraz wychowujących się poza rodziną, imigrantów i członków mniejszości narodowych (dalej jako osoby wykluczone);
 2. b) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w tym tworzenie warunków do jej rozwoju, w każdej dopuszczalnej prawnie formie, na rzecz podmiotów (osób fizycznych, nieformalnych zrzeszeń osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność na rzecz osób wykluczonych;
 3. c) inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności placówek opiekuńczych, zdrowotnych, doradczych i edukacyjnych, świadczących usługi w szczególności na rzecz osób wykluczonych;
 4. d) inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności naukowej i badawczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 5. e) inicjowanie, planowanie, prowadzenie i zlecanie kampanii informacyjnych i promocyjnych, propagujących działalność Fundacji;
 6. f) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;
 7. g) wspieranie wykluczonych w wejściu na rynek pracy w drodze aktywizacji przedsiębiorczości oraz podnoszenia kompetencji zawodowych oraz udzielanie pomocy w uruchamianiu działalności gospodarczej;
 8. h) działalność na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz ponadregionalnym;
 9. i) prowadzenie zbiórek oraz organizowanie innych form pomocy charytatywnej,
 10. j) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, nie wykluczając międzynarodowych;
 11. k) podejmowanie innych przedsięwzięć, służących realizacji celów Fundacji.

 

 • 15
 1. Działalność określona w § 13 i § 14 jest wyłącznie działalnością statutową Fundacji i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 2. Wszystkie działania prowadzone są w formie działalności nieodpłatnej, chyba że Zarząd Fundacji określi, w formie uchwały, zasady odpłatności za działania danego rodzaju, podejmowane w ramach działalności statutowej przez Fundację.
 3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może się pokrywać z przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji.

 

 • 16
 1. Fundacja dla realizowania swoich celów może zawierać porozumienia i umowy z organizacjami, podmiotami gospodarczymi, organami administracji i innymi podmiotami, oraz tworzyć inne podmioty.
 2. Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.


Władze Fundacji

 • 17
 1. Władzami fundacji są:

1)  Zgromadzenie Fundatorów

2)   Rada Fundacji

3)  Zarząd Fundacji

 1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie, w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

Zgromadzenie Fundatorów

 • 18
 1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą fundatorzy Fundacji.
 2. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
 3. a) powołanie pierwszego składu Rady Fundacji,
 4. b) powołanie pierwszego składu Zarządu Fundacji,
 5. c) przyjęcie pierwszego Statutu i celów Statutowych Fundacji,

 

Rada Fundacji

 • 19
 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się od 1 do 6 członków powoływanych na pięcioletnią kadencję. Ze swojego składu Rada Fundacji wybiera Przewodniczącego.
 3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Zgromadzenie Fundatorów.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji,

i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji.
 2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom.
 3. Przewodniczący Rady Fundacji podpisuje w imieniu Fundacji umowy z członkami Zarządu Fundacji.

 

 • 20
 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na zgłoszony na piśmie wniosek Zarządu lub Fundatora.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności połowy liczby członków Rady, o ile w statucie nie przewidziano surowszych warunków; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji oraz głosowanie mogą odbywać się w trybie on-line przy wykorzystaniu łączności na odległość. Warunkiem odbywania posiedzeń Rady w tym trybie jest uprzednie przekazanie zarządowi Fundacji przez członków jej Rady aktualnych adresów poczty elektronicznej. Uaktualnianie adresów poczty elektronicznej (e-mail) należy do obowiązków członków Rady Fundacji. Zawiadomienie wysłane na adres wskazany przez członka Rady Fundacji jest równoznaczne z jego skutecznym doręczeniem. Uchybienie przez członka Rady Fundacji obowiązkowi każdoczesnego uaktualniana danych nie wpływa na uznanie skuteczności doręczenia korespondencji, wysłanej na zgłoszony wcześniej zarządowi Fundacji dotychczasowy adres członka jej Rady.

 

 • 21

Do zadań Rady należy:

1)  powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu powoływanego przez Zgromadzenie Fundatorów,

2)      uchwalanie Regulaminu Rady i Zarządu Fundacji,

3)  podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,

4)  ocena pracy Zarządu,

5)  przyjmowanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Fundacji,

6)  udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

7)  dokonywanie zmian Statutu i celów Statutowych Fundacji,

8)  wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

9)  nadzór nad działalnością Fundacji i pracami Zarządu,

10)  podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji lub połączenia z inną fundacją.

 

 • 22

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

2)   dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

 • 23
 1. W skład Zarządu, powoływanego na pięcioletnią kadencję, wchodzi od jednego do pięciu Członków, w tym Prezes Zarządu.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.

 

 • 24
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów fundacji, a w szczególności:

1)  uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

2)  uchwalanie regulaminów i planów wewnętrznych,

3)  sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

4)  ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

5)  przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

6) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody do Zgromadzenia Fundatorów w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,

7) występowanie z wnioskami o dotację i dofinansowanie związane z celami Fundacji,

8) podejmowanie decyzji w kwestii podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej przedmiotu i zakresu, a także zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej,

9) podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

 • 25
 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu, działających łącznie. Do składania oświadczeń woli, nieprowadzących do zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem przez Fundację, upoważniony jest jednoosobowo każdy Członek Zarządu Fundacji samodzielnie.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 • 26
 1. Dla osiągnięcia zamierzonych celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, i w rozmiarze, służącym realizacji celów statutowych.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną (zakład) bądź bezpośrednio przez samą Fundację; działalność gospodarcza może także być prowadzona w formie spółek prawa handlowego.
 3. Zakres działalności gospodarczej (produkcyjnej, handlowej i usługowej), zasady organizacji oraz gospodarki finansowej i ewidencji księgowej określa Zarząd Fundacji w formie uchwały.
 4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 5. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 6. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 27
 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją o zbieżnych celach, jeżeli fundacja powstała z połączenia przejmie cele, dla których powstała i które realizuje Fundacja.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji, przy czym decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

 • 28
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.
 2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje jednomyślnie Rada Fundacji.

 

 • 29

W razie likwidacji Fundacji, majątek Fundacji zostanie przekazany (z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 3 ustawy o fundacjach) na realizację celów, dla których Fundacja została ustanowiona, bądź celów zbliżonych, instytucjom, wskazanym przez Zgromadzenie Fundatorów.

 

 • 30
 1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Zmiany celów działalności Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i zmiany celów działalności Fundacji zapadają większością 2/3 głosów Rady Fundacji.